صفحه اصلی / لیست مشهد / لیست آستان قدس های مشهد

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست آستان قدس های مشهد

لیست آستان قدس های مشهد-نام-آدرس-تلفن

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ آستان قدس آستان قدس رضوی .حسینیه ۳۲۲۳۳۰۱۰ هاشمی نژاد
۲ آستان قدس آستان قدس رضوی .صندوق تعاون ۳۲۲۳۲۳۳۳ حرم مطهر
۳ آستان قدس آستان قدس رضوی .موسسه درمانی ۳۲۲۴۴۰۷۷ خ شیرازی
۴ آستان قدس آستان قدس رضوی دبیرخانه شورای تبلیغات ۳۲۲۲۶۸۲۱ حرم مطهر
۵ آستان قدس آستان قدس رضوی[۲خط] ۳۷۱۲۵۵۵۵ بل قرنی
۶ آستان قدس آموزش ضمن خدمت[۵خط] ۳۸۵۵۵۹۶۰ خیابان کوهسنگی ۶
۷ آستان قدس اداره آموزش علوم قرآنی وحدیث ۳۲۲۱۵۰۰۲-۳ حرم مطهر
۸ آستان قدس اداره املاک مشهدوحومه[۳خط] ۳۷۱۱۲۴۹۷ م بوعلی
۹ آستان قدس اداره املاک مشهدوحومه۴۲خط] ۳۷۱۱۲۷۵۱ م بوعلی
۱۰ آستان قدس اداره تبلیغات ۳۲۲۴۰۶۰۲-۶ حرم مطهر
۱۱ آستان قدس انبارآستان قدس رضوی[۲خط] ۳۸۵۹۸۱۳۱ فدائیان اسلام
۱۲ آستان قدس انبارآهن ۳۳۸۵۰۹۲۰ آخرحافظ
۱۳ آستان قدس باغ ملک ویلاشهر ۳۵۵۹۳۷۹۹ اول ج شاندیز
۱۴ آستان قدس باغ ملک ویلاشهر ۳۵۵۹۳۷۸۸ اول ج شاندیز
۱۵ آستان قدس باغات آستان قدس ۳۶۵۷۴۰۸۹ ج قدیم م معراج
۱۶ آستان قدس باغات وعمران قدس رضوی[۳خط] ۳۸۵۲۰۰۱۱ کوهسنگی مقابل مس
۱۷ آستان قدس بنیادپژوهشهای اسلامی [۱۳خط] ۳۲۲۳۲۵۰۱ ابتدای خ طبرسی
۱۸ آستان قدس بنیادپژوهشهای قرآنی ۳۸۷۹۰۳۰۰ رضوی
۱۹ آستان قدس بنیادفرهنگی رضوی ۳۷۴۱۷۲۰۵ یوسف زاده
۲۰ آستان قدس بنیادفرهنگی رضوی ۳۷۴۱۷۲۰۳ خواجه ربیع
۲۱ آستان قدس بنیادفرهنگی رضوی ۳۷۴۱۷۲۰۲ خواجه ربیع
۲۲ آستان قدس بنیادفرهنگی رضوی.م مدارس امام رضا[۳خط] ۳۷۶۳۹۳۵۲ بل سجاد خ یاسمن ۵
۲۳ آستان قدس پارکینگ ۳۲۲۵۹۳۹۸-۹ خسروی نو
۲۴ آستان قدس پژوهش سرای امام رضا[ع][۳خط] ۳۷۴۲۷۵۹۵ خواجه ربیع خ رضوان
۲۵ آستان قدس تبلیغات آستان قدس رضوی ۳۲۲۲۹۹۵۸ حرم مطهر
۲۶ آستان قدس تشریفات پذیرایی ۳۷۶۱۸۸۸۷-۸ بل ملک آباد
۲۷ آستان قدس تلفنخانه [۶خط] ۳۲۲۲۴۸۲۱ چ شهدا
۲۸ آستان قدس حرم مطهر .تلفنخانه [۸خط] ۳۲۲۵۸۰۰۱ صحن امام
۲۹ آستان قدس حرم مطهر.ارتباط با روضه منوره ۳۲۰۰۳۳۳۴ حرم مطهر
۳۰ آستان قدس حضرت عبدالعظیم ۳۸۴۵۴۷۸۰ بین چ پل خاکی
۳۱ آستان قدس حضرت عبدالعظیم ۳۸۴۵۴۷۸۲-۶ بین چ پل خاکی
۳۲ آستان قدس حضرت عبدالعظیم ۳۸۴۵۴۷۸۹ بین چ پل خاکی
۳۳ آستان قدس حوزه اماکن متبرکه حرم مطهر ۳۲۲۲۶۹۶۹ امام خمینی 
۳۴ آستان قدس دارالضیافت .[۸خط] ۳۲۲۳۸۵۵۱ حرم مطهر
۳۵ آستان قدس دارالقرآن کریم آستان قدس رضوی ۳۲۲۲۱۱۴۰ حرم مطهر
۳۶ آستان قدس دامداری ۳۲۴۶۶۱۱۵  
۳۷ آستان قدس دامداری ۳۲۴۶۶۱۱۴ جاده چشمه گیلاس
۳۸ آستان قدس دامداری ۳۲۴۶۶۱۱۳ جاده چشمه گیلاس
۳۹ آستان قدس دبیرخانه شورای عالی آستان قدس ۳۲۲۲۳۰۸۳ خ خسروی
۴۰ آستان قدس دبیرخانه شورای عالی آستان قدس دبیرخانه ۳۲۲۲۳۰۸۲ خ خسروی
۴۱ آستان قدس دفترراهنمای زائر ۳۲۲۲۵۵۵۰ حرم مطهر
۴۲ آستان قدس روابط عمومی [۱۰خط] ۳۲۲۳۲۲۲۲ خ شیرازی
۴۳ آستان قدس سازمان بازرسی [۵خط] ۳۸۴۳۵۰۲۶ احمدآبادعدالت
۴۴ آستان قدس سازمان عمران وتوسعه . تلفنخانه[۳خط] ۳۷۶۸۹۴۳۴ بل توس
۴۵ آستان قدس سازمان عمران وتوسعه حریم حرم .تلفنخانه ۳۲۲۳۹۷۳۴-۸ خسروی نو
۴۶ آستان قدس سازمان عمران وتوسعه حریم حرم .تلفنخانه ۳۲۲۲۹۸۵۸-۹ خسروی نو
۴۷ آستان قدس سازمان عمران وتوسعه حریم حرم .دورنگار ۳۲۲۲۱۲۴۸ خسروی نو
۴۸ آستان قدس صنایع چوب ۳۸۴۱۶۵۸۷ بل بعثت
۴۹ آستان قدس صنایع چوب .درودگری [۶خط] ۳۷۴۱۹۴۵۰ خواجه ربیع جنب گورستان
۵۰ آستان قدس صنایع چوب .نمایشگاه ۳۷۶۷۶۷۴۱ بل فردوسی
۵۱ آستان قدس صنایع رضوی ۳۸۶۸۴۳۳۸ بل ۷ تیر
۵۲ آستان قدس فروشگاه محصولات فرهنگی آستان قدس ۳۲۲۵۰۲۰۶ حرم مطهر
۵۳ آستان قدس گل وگیاه آستان قدس رضوی ۳۸۴۱۷۹۲۹ کوهسنگی
۵۴ آستان قدس مجتمع انبارهای آستان قدس ۳۲۵۱۶۸۳۹ بعد میرزا کوچکخان  ۱۷
۵۵ آستان قدس مرکزآموزش ضمن خدمت کارکنان ۳۸۵۵۶۳۳۲ خیابان کوهسنگی
۵۶ آستان قدس مرکزآموزش ضمن خدمت کارکنان ۳۸۵۵۶۳۳۱ خیابان کوهسنگی
۵۷ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۶ حرم مطهر
۵۸ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۵ حرم مطهر
۵۹ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۴ حرم مطهر
۶۰ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۳ حرم مطهر
۶۱ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۲ حرم مطهر
۶۲ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۱ حرم مطهر
۶۳ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۰ حرم مطهر
۶۴ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۹ حرم مطهر
۶۵ آستان قدس مرکزهمایشهاونمایشگاه آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۲۸۷ حرم مطهر
۶۶ آستان قدس مزرعه نمونه [کد۰۵۱۲].تلفنخانه ۰۵۱۲۳۲۲۳۴۴۸- ش رضوی
۶۷ آستان قدس مزرعه نمونه [کد۰۵۱۲].تلفنخانه ۰۵۱۲۳۲۲۴۴۱۵- ش رضوی
۶۸ آستان قدس مزرعه نمونه آستان قدس [۵خط] ۳۳۹۶۰۸۰۵ مشهد کیلومتر ۷ ج  سرخس
۶۹ آستان قدس مسکن وعمران قدس رضوی .تلفنخانه [۳خط] ۳۸۴۳۳۳۱۴ دانشگاه کفایی
۷۰ آستان قدس مسکن وعمران قدس رضوی .حسابرسی ۳۸۴۰۰۴۶۰ دانشگاه خ  کفایی
۷۱ آستان قدس مشاوره [۳خط] ۳۸۵۱۳۵۸۰ گلستان شرقی
۷۲ آستان قدس معادن قدس رضوی[۴خط] ۳۸۴۴۱۶۶۰ بل تلویزیون
۷۳ آستان قدس معاونت امورموزه ها.دورنگار ۳۲۲۲۴۵۷۰ حرم مطهر
۷۴ آستان قدس معاونت تبلیغات اسلامی ۳۲۲۳۸۵۸۰ حرم مطهر
۷۵ آستان قدس مهندسی آب وخاک قدس رضوی [۴خط] ۳۶۰۷۳۵۳۵ بل آزادی
۷۶ آستان قدس مهندسین مشاورره آور [۴خط] ۳۸۴۵۵۹۹۰ بل منتظری
۷۷ آستان قدس موزه آستان قدس ۳۲۲۴۱۱۰۵-۷ حرم مطهر
۷۸ آستان قدس موسسه آفرینشهای هنری [۴خط] ۳۸۴۴۵۱۴۲ کوهسنگی عدالت ۱۸
۷۹ آستان قدس موسسه آفرینشهای هنری. ۳۸۴۶۵۰۲۵ کوهسنگی
۸۰ آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۱۴۵۳ چ شهداسازمان مرکزی استانق
۸۱ آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی ۳۲۲۸۳۴۴۷ چ شهداسازمان مرکزی استانق
۸۲ آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی ۳۲۲۸۳۴۴۳ چ شهداسازمان مرکزی استانق
۸۳ آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی ۳۲۲۸۳۴۴۲ چ شهداسازمان مرکزی استانق
۸۴ آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی ۳۲۲۸۳۴۴۱ چ شهداسازمان مرکزی استان
۸۵ آستان قدس موسسه اعتباری آستان قدس رضوی ۳۲۲۸۳۴۴۰ چ شهداج سازمان مرکزی استا
۸۶ آستان قدس موسسه چاپ وانتشارات [۳خط] ۳۷۶۲۵۰۰۱ بل سجاداول شاهد
۸۷ آستان قدس موسسه چاپ وانتشارات. ۳۲۲۲۵۲۹۹ بین امام خمینی ۲۴و۲۶
۸۸ آستان قدس موسسه چاپ وانتشارات. ۳۲۲۲۵۲۹۸ بین امام خمینی ۲۴و۲۶
۸۹ آستان قدس موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس ۳۷۶۱۵۰۶۵-۶ بل خیام
۹۰ آستان قدس موقوفات ملک.تلفنخانه[۲خط] ۳۸۴۰۳۵۴۵ بل بعثت
۹۱ آستان قدس مکتب هنررضوان .موسسه آفرینشهای هنری ۳۸۴۲۳۵۷۶ کوهسنگی 
۹۲ آستان قدس مکتب هنررضوان .موسسه آفرینشهای هنری ۳۸۴۲۳۵۷۵ کوهسنگی 
۹۳ آستان قدس نگارخانه رضوان .موسسه آفرینشهای هنری ۳۸۴۳۲۴۳۹ کوهسنگی ۱۷ش
۹۴ آستان قدس نوبت دهی مشاوره دینی آستان قدس رضوی ۳۲۲۴۴۳۳۱ حرم مطهر
۹۵ آستان قدس کشت و دام کنه بیست[۵خط] ۳۸۴۰۸۰۶۰ بل تلویزیون
۹۶ آستان قدس کشت وصنعت سرخس ۳۸۴۲۸۸۶۳-۴ بل منتظری اپارتمانهای

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *