صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست ادارات بهداشت و بهداری شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست ادارات بهداشت و بهداری شهرستان سبزوار

دانلود لیست ادارات بهداشت و بهداری شهرستان سبزوار

لیست ادارات بهداشت و بهداری شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ بهداشت -بهداری انباردارو بل سپاه جنب شکاربانی
۲ بهداشت -بهداری انباردارو بل سپاه جنب شکاربانی
۳ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ چ امداد
۴ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ م ۷تیر
۵ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ م ۷تیر
۶ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ چ امداد
۷ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ م ۷تیر
۸ بهداشت -بهداری اورژانس بین راهی ۱۱۵صدخرو ۲۰۵۷
۹ بهداشت -بهداری اورژانس تصادفات بین راه ها سوری
۱۰ بهداشت -بهداری اورژانس روداب روداب
۱۱ بهداشت -بهداری اورژانس روداب روداب
۱۲ بهداشت -بهداری اورژانس ششتمد
۱۳ بهداشت -بهداری اورژانس ششتمد
۱۴ بهداشت -بهداری بهداشت محیط.شکایات طالقانی
۱۵ بهداشت -بهداری بهداشت ودرمان م ۷تیر
۱۶ بهداشت -بهداری بهداشت ودرمان آیت ا…طالقانی
۱۷ بهداشت -بهداری بیمه خدمات درمانی امیرکبیر۲۲
۱۸ بهداشت -بهداری بیمه خدمات درمانی .دورنگار امیرکبیر۲۲
۱۹ بهداشت -بهداری بیمه خدمات درمانی .صدوروتعویض دفترچه ۴۲متری قبل آل احمد
۲۰ بهداشت -بهداری بیمه خدمات درمانی ارتش اسرار
۲۱ بهداشت -بهداری بیمه خدمات درمانی نیروهای مصلح امیرکبیر
۲۲ بهداشت -بهداری حمایت از بیماریهای خاص
۲۳ بهداشت -بهداری خدمات درمانی نیروهای مسلح اسرارجنوبی
۲۴ بهداشت -بهداری خدمات درمانی نیروهای مسلح اسرارجنوبی
۲۵ بهداشت -بهداری دورنگار آیت ا…طالقانی
۲۶ بهداشت -بهداری ریاست آیت ا…طالقانی
۲۷ بهداشت -بهداری ریاست آیت ا…طالقانی
۲۸ بهداشت -بهداری شبکه بهداشت ودرمان طالقانی
۲۹ بهداشت -بهداری گزارش بیماریها طالقانی
۳۰ بهداشت -بهداری مرکز بهداشت رضوی اسرارجنوبی درمانگاه دکترغنی
۳۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۳۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۳۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۳۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۳۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت آیت ا…طالقانی
۳۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۳۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۳۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۳۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی
۴۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ابارش
۴۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت استیر
۴۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت افچنگ افچنگ
۴۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت الداغی .درمانگاه بیهق
۴۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ایزی
۴۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت باشتین
۴۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت بجدن
۴۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت برازق
۴۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت بلاش آباد بلاش آباد
۴۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت بنقن
۵۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت بنیادشهید ۳۰متری هویزه
۵۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت بیزه
۵۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت تندک
۵۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت تندک
۵۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت توحیدشهر.درمانگاه توحیدشهرب -۲روبروی فروشگاه ا
۵۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت جعفرآباد.درمانگاه ۳راه دوم جعفرآبادکش باهنر
۵۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت چشام
۵۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت چهارراه علی ذغالی .درمانگاه امیرکبیر۴۳
۵۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت چهل متری .درمانگاه ۴۰متری دوم پایینترازتاکسیران
۵۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت چهل متری .درمانگاه جوادیه
۶۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت حارث آباد
۶۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت خرسف .خانه بهداشت
۶۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت خسروجرد خسروجرد
۶۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت دانشگاه .درمانگاه م دانشگاه آزاد
۶۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت دولت آباد
۶۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت رباطسرپوش
۶۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت رباطسرپوش
۶۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت روداب روداب گلی
۶۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت روداب روداب رجایی
۶۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت روداب روداب گلی
۷۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت روداب روداب
۷۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ریوند ریوند
۷۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ریوند.درمانگاه ریوند
۷۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ریوند.درمانگاه ریونند
۷۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت سبزوار طالقانی مرکزبهداشت
۷۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت سنگ سفید
۷۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت شامکان
۷۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت شبکه بهداری طالقانی
۷۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ششتمد ششتمد
۷۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ششتمد ششتمد
۸۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ششتمد ششتمد
۸۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت شمس آباد
۸۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت شیری .درمانگاه م رسالت عطاملکجنوبی ۲۴
۸۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت صدخرو
۸۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت صدخرو
۸۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طالقانی .درمانگاه طالقانی ۱۶
۸۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت طرسک
۸۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت عزیزآباد
۸۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت فرودگاه .درمانگاه چ فرودگاه قبل مدرسه بهشتی
۸۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت فسنقر
۹۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت قز
۹۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مچ
۹۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مزینان
۹۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مزینان
۹۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مشاوره ایدز طالقانی
۹۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مقیسه
۹۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مقیسه
۹۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مهر مهر
۹۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت نامن
۹۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت همت آباد.درمانگاه راه ایزی
۱۰۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت یحیی آبادشامکان
دانلود لیست ادارات بهداشت و بهداری شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *