صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست تربت حیدریه / لیست بهداشت و بهداری شهرستان تربت حیدریه

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست بهداشت و بهداری شهرستان تربت حیدریه

لیست بهداشت و بهداری شهرستان تربت حیدریه – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ بهداشت -بهداری آزمایشگاه مرکزبهداشت .دورنگار ۵۲۲۲۰۲۲۰ رازی
۲ بهداشت -بهداری اموراداری ۵۲۲۲۶۱۱۷ رازی
۳ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ قره نی
۴ بهداشت -بهداری اورژانس ۵۲۳۱۹۵۱۳ مدرس
۵ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ ۵۲۳۱۹۵۱۲ مدرس
۶ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ ۵۲۲۹۱۹۱۵ شهرک-سه راهی دانشگاه آزاد
۷ بهداشت -بهداری بهداشت ودرمان ۵۲۲۲۸۲۰۱ آسایش
۸ بهداشت -بهداری بیمه خدمات درمانی ۵۲۲۴۰۵۳۸ آسایش
۹ بهداشت -بهداری بیمه نیروهای مسلح ۵۲۲۴۰۵۴۰ آبشار
۱۰ بهداشت -بهداری تلفنخانه ۵۲۲۳۹۸۷۶ رازی
۱۱ بهداشت -بهداری حراست ۵۲۲۲۶۱۱۸ رازی
۱۲ بهداشت -بهداری حسابداری ۵۲۲۲۶۰۰۹ فردوسی شمالی
۱۳ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۳۱۹۸۰۶ فرزق
۱۴ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۳۲۳۹۳۱ منظر
۱۵ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۳۲۱۲۳۰ صومعه
۱۶ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۳۲۱۱۱۲ بنهنگ
۱۷ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۰۷۱۰ کاریزکخوجوی
۱۸ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۰۱۱۰ اسفیوخ
۱۹ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۱۰۳۰ دوغشک
۲۰ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۴۱۱۱ فهندر
۲۱ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۳۹۹۹ ده پایین
۲۲ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۲۶۶۶ بیسقفیزن
۲۳ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۱۹۱۸ دامسک
۲۴ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۱۶۵۳ فدرد
۲۵ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۱۴۵۲ شترخسب
۲۶ بهداشت -بهداری خانه بهداشت ۵۲۴۱۵۳۴۰ نوغاب
۲۷ بهداشت -بهداری خانه بهداشت آغویه ۵۲۳۱۰۹۰۸ آغوی
۲۸ بهداشت -بهداری خانه بهداشت خدمات درمانی ۵۸۳۷۲۰۳۶
۲۹ بهداشت -بهداری خدمات بهداشتی درمانی ۵۲۲۲۱۸۸۰ خ رازی -مقابل بانکملی شهرداری
۳۰ بهداشت -بهداری خدمات بهداشتی درمانی ۵۲۲۳۶۲۱۱ خ رازی -مقابل بانکملی شهرداری
۳۱ بهداشت -بهداری خدمات بهداشتی درمانی ۵۲۳۲۲۱۱۰ جاده قندشتن -خرداد۸
۳۲ بهداشت -بهداری خدمات بهداشتی درمانی ۵۲۳۲۲۱۱۴ جاده قندشتن -خرداد۸
۳۳ بهداشت -بهداری خدمات بهداشتی درمانی ۵۲۳۲۲۱۱۳ جاده قندشتن -خرداد۸
۳۴ بهداشت -بهداری سازمان غذاودارو ۵۲۲۲۷۱۹۳ فردوسی
۳۵ بهداشت -بهداری سرپرستی ۵۲۲۲۸۰۲۷ فردوسی جنوبی
۳۶ بهداشت -بهداری شبکه بهداشت ودرمان ۵۳۲۶۳۴۴۰ روستای خانه بهدا
۳۷ بهداشت -بهداری شبکه بهداشت ودرمان ۵۲۲۳۵۰۵۵ قره نی بیمارستان نهم دی
۳۸ بهداشت -بهداری شبکه بهداشت ودرمان .دورنگار ۵۲۲۲۸۰۲۱ فردوسی
۳۹ بهداشت -بهداری علوم پزشکی .ریاست ۵۲۲۲۶۰۱۰ فردوسی شمالی
۴۰ بهداشت -بهداری مجتمع مسکونی پزشکان ۵۲۲۸۱۷۸۸ مدرس -مجتمع پزشکان -دفترمجتمع
۴۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۲۳۵۰۶۷ رازی مرکزبهداشت
۴۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۲۳۴۴۶۱ رازی
۴۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۲۴۰۴۴۹ رازی
۴۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۳۲۳۹۲۶ منظر
۴۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۳۲۳۹۱۶ روستای منظر
۴۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۴۱۳۹۳۴ ده پائین
۴۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۴۱۳۱۶۲ بوری آباد
۴۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۵۲۴۱۳۱۵۷ جعفرآباد
۴۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ۲۲بهمن ۵۲۲۴۵۰۳۰ ابوذرغفاری
۵۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت حاجی یار ۵۲۲۷۷۳۳۷ حاجی یار
۵۱ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت شماره ۳ ۵۲۴۱۲۹۵۵ بوری آباد
۵۲ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت قدس ۵۲۳۱۶۱۵۱ میدان بسیج -ابتدای جاده فرزق -س
۵۳ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت محیط ۵۲۲۴۱۵۵۰ رازی
۵۴ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت منظر ۵۲۳۲۴۰۰۱ منظر
۵۵ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت مورشک ۵۲۲۷۷۳۳۶ مورشک
۵۶ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ودرمان ۵۲۲۳۹۸۶۷ رازی مرکزبهداشت ودرمان
۵۷ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ودرمان ۵۲۲۳۹۸۶۶ رازی مرکزبهداشت ودرمان
۵۸ بهداشت -بهداری مرکزبهداشت ودرمان ۵۲۴۱۲۹۴۰ بوری آباد
۵۹ بهداشت -بهداری مرکزبهداشتی درمانی امام خمینی ۵۲۲۴۴۰۷۷ مدرس
۶۰ بهداشت -بهداری مرکزبهداشتی درمانی امام خمینی ۵۲۲۴۷۴۵۵ مدرس
۶۱ بهداشت -بهداری مرکزشهرک ۵۲۲۹۴۲۶۶ ش ولیعصرخ بهار
۶۲ بهداشت -بهداری مرکزمبارزه بابیماریها ۵۲۲۴۷۶۶۳ کاشانی
۶۳ بهداشت -بهداری مرکزمسلم بن عقیل ۵۲۲۷۵۱۲۱ انتهای باغسلطانی
۶۴ بهداشت -بهداری معاونت ۵۲۲۲۸۰۲۵ فردوسی
۶۵ بهداشت -بهداری ندای بهداشت ۱۴۹
۶۶ بهداشت -بهداری نظارت بردرمان ۵۲۲۲۸۰۱۵ فردوسی
۶۷ بهداشت -بهداری نظام پزشکی ۵۲۲۳۶۲۰۶ فردوسی -۳۳مطب دکترشهیدی
۶۸ بهداشت -بهداری نگهبانی ۵۲۲۳۸۰۵۹ رازی
۶۹ بهداشت -بهداری واحدحسابداری ۵۲۲۴۰۸۵۸ خ فردوسی شمالی -روبروسالن شهید
۷۰ بهداشت -بهداری واحدهماهنگی مرکزبهداشت ۵۲۲۲۵۰۴۳ رازی
۷۱ بهداشت -بهداری کارگزینی ۵۲۲۲۸۰۲۴ فردوسی

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *