صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست دفاتر خدمات مشترکین شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست دفاتر خدمات مشترکین شهرستان سبزوار

لیست دفاتر خدمات مشترکین شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی ۴۴۷۲۳۹۹۰ ششتمد
۲ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی الهیاری ۴۴۲۴۲۷۶۰ چ ابن یمین جنب بانکرفاه مرکزی
۳ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی الهیاری ۴۴۲۳۲۷۸۰ چ ابن یمین جنب بانکرفاه مرکزی
۴ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی الهیاری ۴۴۲۳۲۷۵۰ چ ابن یمین جنب بانکرفاه مرکزی
۵ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی آرادفسنقری ۴۴۶۴۶۱۸۶ طالقانی روبروی مرکزبهداشت
۶ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی آرادفسنقری ۴۴۶۴۶۲۱۱ طالقانی روبروی مرکزبهداشت
۷ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی آرادفسنقری ۴۴۶۵۵۹۰۴ طالقانی روبروی مرکزبهداشت
۸ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی آرادفسنقری ۴۴۶۴۶۶۴۵ طالقانی روبروی مرکزبهداشت
۹ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی اردیانی ۴۴۲۹۰۰۱۷ ضلع شمالی م کارگر
۱۰ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی اسرارسرابی ۴۴۲۲۴۷۲۷ اسرارشمالی
۱۱ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی اسرارسرابی ۴۴۲۲۴۶۶۶ اسرارشمالی
۱۲ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی اسرارسرابی ۴۴۲۴۵۵۸۸ اسرارشمالی
۱۳ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی انصاری ۴۴۶۶۷۳۳۷ امیرکبیرجنب درمانگاه
۱۴ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی انصاری ۴۴۶۴۶۸۴۲ ۲۰متری فرهنگیان
۱۵ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی انصاری ۴۴۶۶۴۳۵۳ امیرکبیرجنب درمانگاه
۱۶ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی بوستانی ۴۴۶۵۲۳۲۳ ۴۲م انقلاب
۱۷ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی بوستانی ۴۴۶۵۵۴۵۴ ۴۲متری انقلاب
۱۸ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی حکیم تلفن راه دورگل محمدز ۴۴۲۴۵۷۹۰ اسدآبادی جنب بیمه آسیا
۱۹ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی حکیم تلفن راه دورگل محمدز ۴۴۲۴۵۷۹۱ اسدآبادی جنب بیمه آسیا
۲۰ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی دانا ۴۴۲۹۹۰۰۱ اسدآبادی روبروی بانکملی برق
۲۱ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی دانا ۴۴۲۹۹۴۱۲ اسدآبادی روبروی بانکملی برق
۲۲ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی دانا ۴۴۲۹۹۰۰۲ اسدآبادی روبروی بانکملی برق
۲۳ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی دکتر شریعتی ۴۴۶۴۰۹۴۶ م دکترشریعتی
۲۴ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی روداب ۴۵۵۲۳۹۰۰ روداب ۲۰۵۷
۲۵ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی سعیدیحیی آبادی ۴۴۴۵۸۰۰۵ امام خمینی
۲۶ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی سعیدیحیی آبادی ۴۴۴۵۸۰۰۳ امام خمینی
۲۷ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی سعیدیحیی آبادی ۴۴۴۵۸۰۰۴ امام خمینی
۲۸ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی طزرقی پست ۱۱۷ ۴۴۲۶۲۴۸۷ روبروی ژاندارمری
۲۹ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی عامری ۴۴۴۵۲۵۱۳ کاشفی جنوبی بین کاشفی ۲۹و۳۱
۳۰ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی عامری ۴۴۴۵۷۹۷۵ کاشفی جنوبی بین کاشفی ۲۹و۳۱
۳۱ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی عامری ۴۴۴۵۲۵۱۲ کاشفی جنوبی بین کاشفی ۲۹و۳۱
۳۲ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی غفوری منش ۴۴۶۶۰۴۵۵ ۲۰م دانشگاه
۳۳ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی متین ۴۴۴۱۳۱۸۸ توحیدشهر
۳۴ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی متین ۴۴۴۱۰۲۳۴ توحیدشهربلوک۳
۳۵ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی محمدیان ۴۴۲۲۰۲۱۷ مدرس شرقی جنب مدرس ۲۶
۳۶ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی محمدیان ۴۴۲۲۴۰۸۱ مدرس شرقی جنب مدرس ۲۶
۳۷ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی محمدیان ۴۴۲۲۴۰۸۲ مدرس شرقی جنب مدرس ۲۶
۳۸ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی مشتاقی ۴۴۶۴۹۹۱۴ م ش فهمیده پارکارم
۳۹ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی منشوری ۴۴۲۳۵۳۵۱ بهارروبروی هنرستان چمران
۴۰ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی منشوری ۴۴۲۴۴۷۷۰ بهارروبروی هنرستان چمران
۴۱ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی منشوری ۴۴۲۴۶۰۸۷ بهار
۴۲ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی منشوری ۴۴۲۴۴۰۰۳ بهارروبروی هنرستان چمران
۴۳ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی نجفی ۴۴۲۹۲۶۵۲ چمران ۲۸
۴۴ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی نجفی ۴۴۲۹۲۶۵۰ چمران ۲۸
۴۵ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی نجفی ۴۴۲۹۲۶۵۱ چمران ۲۸
۴۶ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی غفوری منش ۴۴۶۴۳۵۳۵ ۲۰م دانشگاه
۴۷ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی متین ۴۴۲۴۱۹۵۰ پاساژارم
۴۸ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی متین ۴۴۴۱۳۱۷۷ توحیدشهر
۴۹ دفاترخدمات مشترکین دفترپیشخوان خدمات دولت جنتی ۴۴۶۶۷۰۳۳ م قلوه نبش هویزه ۴۷
۵۰ دفاترخدمات مشترکین دفترپیشخوان خدمات دولت جنتی ۴۴۶۶۷۰۲۲ هویزه نبش هویزه ۴۷
۵۱ دفاترخدمات مشترکین دفترپیشخوان خدمات دولت سلیمانیپست بانک ۴۴۲۲۸۸۱۵ هویزه
۵۲ دفاترخدمات مشترکین دفترپیشخوان خدمات دولت صادق نیا ۴۴۴۵۸۶۹۷ مدرس
۵۳ دفاترخدمات مشترکین دفترپیشخوان خدمات دولت مهری ۴۴۲۳۶۸۵۱ اسدآبادی جنب بانکاقتصادنوین

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *