صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست سپاه پاسداران شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست سپاه پاسداران شهرستان سبزوار

لیست سپاه پاسداران شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۴۸۷۰۰ بل سپاه
۲ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۴۸۷۱۰ بل سپاه
۳ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۵۸۹۳۵ بل سپاه
۴ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۴۷۰۰۷ ج قدیم مشهد
۵ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۵۸۹۳۴ بل سپاه
۶ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۴۷۰۰۰ کیلومتر۷ج قدیم مشهد
۷ سپاه پاسداران ۷۴سلمان .پاسخگو ۴۴۶۴۸۷۰۱ بل سپاه
۸ سپاه پاسداران ۷۴سلمان .پاسخگو ۴۴۶۴۸۷۰۲ بل سپاه
۹ سپاه پاسداران ۷۴سلمان .شهیدفرومندی ۴۴۶۶۰۵۷۰ بل سپاه
۱۰ سپاه پاسداران آمادگاه ۷۵۹٫ابوذرسبزوار ۴۴۲۴۲۹۹۰ امیرکبیرابن یمین ج هواشناسی
۱۱ سپاه پاسداران آمادگاه ۷۵۹٫ابوذرسبزوار ۴۴۴۱۴۴۱۳ فرزانگان
۱۲ سپاه پاسداران آمادگاه ۷۵۹٫ابوذرسبزوار ۴۴۲۴۲۹۸۸ امیرکبیرابن یمین ج هواشناسی
۱۳ سپاه پاسداران آمادگاه ۷۵۹٫ابوذرسبزوار ۴۴۲۴۲۹۸۹ امیرکبیرابن یمین ج هواشناسی
۱۴ سپاه پاسداران آمادگاه ابوذر ۴۴۴۱۲۶۷۸ توحیدشهرخ فرزانگان
۱۵ سپاه پاسداران بسیج ۴۴۶۶۴۳۲۹ بل سربداران
۱۶ سپاه پاسداران بسیج ۴۴۲۳۸۴۷۰ اسدآبادی
۱۷ سپاه پاسداران بسیج ۴۴۶۴۸۴۴۵ بل سپاه
۱۸ سپاه پاسداران بسیج امام رضاششتمد ۴۴۷۲۳۷۳۱
۱۹ سپاه پاسداران بسیج باشتین ۴۴۹۶۳۴۱۰
۲۰ سپاه پاسداران بسیج برادران شهدای طرسک ۴۴۷۷۳۲۵۵ طرسک
۲۱ سپاه پاسداران بسیج برادران مزینان ۴۵۹۳۳۰۰۰
۲۲ سپاه پاسداران بسیج برازق ۴۴۷۸۳۲۵۸
۲۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه ۴۴۴۵۷۲۸۳ اسرارجنوبی
۲۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه ۴۴۴۵۷۲۸۵ مسجدزینبیه
۲۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه آل طه ۴۴۲۹۷۶۰۴ ۳۰هزارمتری ک بین اسدآبادی وهو
۲۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه ادارات ۴۴۶۶۶۰۰۸ روبروی درب مج دانشگاه
۲۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه اصناق ۴۴۲۴۲۵۶۰ بیهق
۲۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه الزهرا ۴۴۴۵۰۳۹۰ م اسرارحسینیه بزازها
۲۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه الغدیر ۴۴۶۵۵۶۴۵ پاسداران
۳۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه الغدیر ۴۴۶۵۵۶۴۴ بل پاسداران
۳۱ سپاه پاسداران بسیج پایگاه المهدی ۴۴۲۴۲۷۲۲ ۲۰م کاوه
۳۲ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام جعفرصادق ۴۴۴۵۷۱۵۱ دستغیب ۲۵
۳۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام حسن ۴۴۶۴۸۴۳۸ بل سپاه
۳۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام حسن ۴۴۶۶۰۰۶۵ بین چ امیرکبیروفل قلوه خ ستوده
۳۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام حسن ۴۴۲۴۲۳۷۰ بیهق شرقی جنب تربیت بدنی
۳۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام حسن عسکری ۴۴۴۵۱۲۳۰ بل بوتان گازمسجدامام حسین
۳۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام حسن مجتبی ۴۴۲۲۲۶۰۱ هویزه هویزه -۱۷مسجدحضرت زینب
۳۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام خمینی ۴۴۴۴۹۶۸۸ م اسرار
۳۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام رضا ۴۴۴۴۸۳۷۳ م ۷تیرمسجدامام رضا
۴۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام علی ۴۴۶۶۷۲۲۹ روبروی درب مج دانشگاه
۴۱ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام علی ۴۴۶۶۷۷۱۷ روبروی مج دانشگاه آزاد
۴۲ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام علی ۴۴۶۶۷۲۲۸ بل پاسداران
۴۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام علی وقمربنی هاشم ۴۴۴۵۵۵۴۰ خوشبین
۴۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام علی وقمربنی هاشم ۴۴۴۵۰۵۰۲ خوشبین
۴۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام علی وقمربنی هاشم ۴۴۴۵۵۵۳۰ خوشبین
۴۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام علی وقمربنی هاشم ۴۴۴۵۰۵۰۸ خوشبین
۴۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امام محمدباقر ۴۴۲۹۲۶۴۶ ۲۲بهمن بهمن ۳۰
۴۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه امامزاده یحیی ۴۴۲۴۵۱۱۲ کاشفی جنوبی
۴۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه انصارالمهدی ۴۴۴۱۳۵۴۸ توحیدشهر
۵۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه اویس قرنی ۴۴۶۶۲۶۴۴ م طبس خ علامه
۵۱ سپاه پاسداران بسیج پایگاه ایثار ۴۴۶۶۳۳۷۹ امیرکبیر۳۴حسینیه ابوالفضلی
۵۲ سپاه پاسداران بسیج پایگاه باقرالعلوم ۴۴۶۵۳۸۷۹ باقرآباد
۵۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه برادران کمیز ۴۵۹۱۳۴۵۳
۵۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه بسیج ۴۴۶۵۶۴۰۴ م آل احمد
۵۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه بعثت ۴۴۶۵۵۲۹۳ ۲۴م خبعثت
۵۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه بعثت ۴۴۶۵۵۲۹۱ ۲۴م خبعثت
۵۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه بنت النبی ۴۴۴۵۲۰۴۵ چ فرودگاه سلمان فارسی ۴
۵۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه چمران ۴۴۲۴۲۱۷۰ ۳۰م هویزه
۵۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت آسیه ۴۴۶۵۴۵۷۵ چ علی ذغالی جنب امامزاده کوشک
۶۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت آمنه ۴۴۴۵۱۰۷۷ امامزاده شعیب
۶۱ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت ابوالفضل ۴۴۶۶۰۸۵۱ علامه طباطبایی ۱۲
۶۲ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت خدیجه ۴۴۲۱۱۱۴۲ ۳راه باروتکوبی
۶۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت رقیه ۴۴۴۵۱۰۱۹ اسرار۱۵
۶۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت زینب ۴۴۶۶۲۲۸۹ بل سپاه
۶۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت زینب ۴۴۴۵۰۸۵۵ م رسالت
۶۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت زینب ۴۴۶۵۱۶۶۴ بل سپاه
۶۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت زینب ۴۴۲۴۲۲۶۰ م آل احمد
۶۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت فاطمه ۴۴۴۵۱۴۱۷ ۳راه دوم جعفرآبادمسجدامام جعف
۶۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت فاطمه زهرا ۴۴۶۵۱۶۶۳ بل پاسداران
۷۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت معصومه ۴۴۶۶۲۶۳۰ طالقانی ۴۴
۷۱ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت مهدی ۴۴۴۵۵۴۸۸ اسرارجنوبی
۷۲ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حضرت هاجر ۴۴۲۱۸۷۳۷ جایگاه نمازجمعه
۷۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حمزه سیدالشهدا ۴۴۴۵۴۴۷۷ ناوی
۷۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه حکمت ۴۴۶۶۲۲۳۱ امیرکبیرمسجدعلوی
۷۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه خواهران ۴۴۴۱۱۹۳۰ توحیدشهربل
۷۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه خواهران تندک ۴۴۷۵۳۳۹۰
۷۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه خواهران کمیز ۴۵۹۱۳۴۵۵
۷۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه دانش آموزان خواهر ۴۴۶۵۰۱۷۳ بل پاسداران
۷۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه دانشجویی ۴۴۶۶۷۶۹۹ دانشگاه روبروی مج دانشگاه آزاد
۸۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه ساجدین ۴۴۶۶۲۲۷۸ ش جهادمسجدولی عصر
۸۱ سپاه پاسداران بسیج پایگاه سپاه ۴۴۶۵۰۱۷۴ بل پاسداران
۸۲ سپاه پاسداران بسیج پایگاه سلمان فارس ۴۴۲۱۲۳۴۰ ۲۲بهمن
۸۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه سما ۴۴۲۰۱۳۰۰ صالح آبادحسینیه ابوالفضلی
۸۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه سمیه ۴۴۶۶۴۸۶۸ رازی ۲۷کش بهاری
۸۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شاه حسینی ۴۴۴۵۰۴۶۰ رضوی حسینیه
۸۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهدای افچنگ ۴۴۴۵۹۳۵۲ اسرار
۸۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهدای سنگ سفید ۴۴۶۱۸۰۹۶
۸۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهدای شلمچه ۴۴۴۵۰۱۵۵ ناوی ۱۲م زینبیه مسجدامام رضا
۸۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهدای فلسطین ۴۴۴۱۱۷۷۰ ش توحیدب ۶
۹۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهدای قلعه نو ۴۴۲۰۰۷۴۶ صالح آباد
۹۱ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهدای گمنام ۴۴۴۵۱۰۱۴ فرودگاه
۹۲ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهرداری ۴۴۲۲۳۴۵۰ اسرارشمالی
۹۳ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیداسماعیل عدل مظفر ۴۴۴۱۷۲۲۷ ش بوستان
۹۴ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیدالداغی ۴۴۲۶۳۱۱۳ چ بیهق کگلستان
۹۵ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیدتاجفرد ۴۴۴۵۱۴۹۰ اسلام آآباد
۹۶ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیدجوان ۴۴۴۵۱۳۹۹ فرودگاه جنب مدرسه بهشتی
۹۷ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیدچمران ۴۴۶۶۲۶۸۰ مج فنی مهندسی دانشگاه آزاد
۹۸ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیدساده ۴۴۶۶۳۳۷۸ دانشگاه دانشگاه علوم انسانی
۹۹ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیدشجیعی ۴۴۲۳۷۳۱۰ بیهق
۱۰۰ سپاه پاسداران بسیج پایگاه شهیدشهرآبادی ۴۴۲۶۱۴۵۱ امیرمسعود

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *