آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست موسسات شهرستان سبزوار

دانلود لیست موسسات شهرستان سبزوار

لیست موسسات شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ موسسه آبشارعاطفه هاخیریه مدرس
۲ موسسه آبشارعاطفه هاخیریه کاشفی جنوبی کمهدوی
۳ موسسه آبشارعاطفه هاخیریه مدرس
۴ موسسه آزادگان دانش سرا اسرارشمالی
۵ موسسه آل طه خیریه اسدآبادی جنب مدرسه کاشفی
۶ موسسه آل طه خیریه اسدآبادی جنب مدرسه کاشفی
۷ موسسه آل طه خیریه ۴۲م انقلاب خ بعثت -بعثت ۲
۸ موسسه امام حسین آموزشی دخترانه ۴راه دادگستری روبروقنادی کامر
۹ موسسه انتظارقائم آموزشی کاشفی ۱۳
۱۰ موسسه انتظارقائم فرهنگی وهنری م پست تلگراف
۱۱ موسسه ایتام کاشفی ۱۹
۱۲ موسسه ایتام بسیج
۱۳ موسسه ایتام بیهق
۱۴ موسسه ایتام صالح آباد
۱۵ موسسه ایتام بیهق
۱۶ موسسه ایتام عطاملک۳
۱۷ موسسه ایتام بسیج
۱۸ موسسه ایتام بل پاسداران معلم ۳
۱۹ موسسه ایتام کاشفی ۱۹
۲۰ موسسه ایتام کاشفی ۱۹تالارنور
۲۱ موسسه ایتام بل پاسداران معلم ۳
۲۲ موسسه ایتام بازرسی بیهق
۲۳ موسسه ایتام پاسخگو بیهق
۲۴ موسسه ایتام پاسخگو بیهق
۲۵ موسسه ایتام دفترمرکزی بیهق
۲۶ موسسه باران کودکان ناشنوا توحیدشهر
۲۷ موسسه بنیادجامع خیرات اکرام سبزوار رضوی جنب مسجدسرسنگ
۲۸ موسسه بنیادجامع خیرات اکرام سبزوار رضوی جنب مسجدسرسنگ ۹۷۴۶۶۵
۲۹ موسسه بهبودی روشنایی به زندگی خیریه اقامتی ج قدیم تهران ضلع شرقی دانشکده عل
۳۰ موسسه بیت الحفاظنرجس کاشفی کاشفی ۱۴
۳۱ موسسه بیت الحفاظنرجس م شهربانی
۳۲ موسسه بیهق آموزش عالی غیرانتفاعی طالقانی
۳۳ موسسه بیهق آموزش عالی غیرانتفاعی طالقانی
۳۴ موسسه بیهق آموزش عالی غیرانتفاعی طالقانی
۳۵ موسسه بیهق اندیشه خیریه اسرارجنوبی
۳۶ موسسه بیهق اندیشه خیریه ه زندخ پیرنیا)جانبازان (بین مس
۳۷ موسسه بیهق اندیشه خیریه سی متری مطهری
۳۸ موسسه پارسه آموزش عالی ۴۲متری انقلاب خ نیستان
۳۹ موسسه پدیده شاندیزپشتیبانی سهام اسدآبادی چ محقق
۴۰ موسسه پدیده شاندیزپشتیبانی سهام اسدآبادی چ محقق
۴۱ موسسه پدیده شاندیزپشتیبانی سهام اسدآبادی چ محقق
۴۲ موسسه پدیده شاندیزپشتیبانی سهام اسدآبادی چ محقق
۴۳ موسسه پدیده شاندیزپشتیبانی سهام اسدآبادی چ محقق
۴۴ موسسه پژوهش سرای فیزیک سبزوار لاله
۴۵ موسسه پیونداعتماد چ فرودگاه
۴۶ موسسه جانبازان امام هشتم چمران
۴۷ موسسه حاج علی ده آبادی خیریه نگهداری کودکان ب رازی جنب مسجدالمهدی )عج (موسس
۴۸ موسسه حضرت مهدی کودکان بی سرپرست خیریه رازی ۱۰
۴۹ موسسه حضرت مهدی کودکان بی سرپرست خیریه رازی ۱۰
۵۰ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه گوش طفوقانی سوپرمارکت امیرج
۵۱ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه که ۳گوش طبقه فوقانی سوپرمارکت
۵۲ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه فل ال احمدروبروی پم
۵۳ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه فل ال احمدروبروی پم
۵۴ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه فل ال احمدروبروی پم
۵۵ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه فل ال احمدروبروی پم
۵۶ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه م سه گوش
۵۷ موسسه حمایت ازمستمندان اسرارسبزوارخیریه بان بهارم سه گوش
۵۸ موسسه حمایت ازکم توانان ذهنی عرشیاخیریه بسیج
۵۹ موسسه حیدرخوابگاه ناوی
۶۰ موسسه خاتم النبی کودکان بی سرپرست خیریه حاج ملاهادی
۶۱ موسسه خاتم النبی کودکان بی سرپرست خیریه حاج ملاهادی
۶۲ موسسه خاتم النبی [ص ]خیریه پیشنمازی جنب مسجدبقیه اله موس
۶۳ موسسه خاتم النبی [ص ]خیریه پیشنمازی جنب مسجدبقیه اله موس
۶۴ موسسه خانه آموزش هنرادبیات کاشفی شمالی
۶۵ موسسه خانه ریاضیات سبزوار ۴۲متری خ مهران -داخل باغ کودک
۶۶ موسسه خانه عمران اسرار م شهربانی ابتدای خ بهار
۶۷ موسسه خانه فرهنگ دانشجو ۲۴م انقلاب
۶۸ موسسه خانه فرهنگ دانشجو ۴۲متری انقلاب
۶۹ موسسه خانه فرهنگ کودک پیرنیاپارکجانبازان
۷۰ موسسه خیرین کتاب شهرستان سبزوار بسیج کتابخانه عمومی حاج ملاهادی
۷۱ موسسه خیریه عطیه بالاتراز م ش فهمیده
۷۲ موسسه دارالترجمه صمدی پاساژارم
۷۳ موسسه دارالترجمه ناریسس ۲۰م دانشگاه
۷۴ موسسه ده آبادی کودکان بی سرپرست خیریه رازی جنب مسجدالمهدی
۷۵ موسسه ده آبادی کودکان بی سرپرست خیریه رازی جنب مسجدالمهدی
۷۶ موسسه دیارسربداران کاشفی جنوبی
۷۷ موسسه راه دانشگاه تندخوانی ابومسلم
۷۸ موسسه زهراوان خیریه بیهق ک گودانبار
۷۹ موسسه زهراوان خیریه بیهق ۳۵
۸۰ موسسه زهراوان شیرینی پزی خیریه بیهق ۳۵
۸۱ موسسه زهراوان کارگرخیریه بیهق ۳۵
۸۲ موسسه زهروان خیریه بیهق خیابان بیهق
۸۳ موسسه سازندگان فرداسبزوارخیریه امام
۸۴ موسسه سالمندان پدرخیریه ج صالح آباد
۸۵ موسسه سالمندان پدرخیریه ج صالح آباد
۸۶ موسسه سالمندان پدرخیریه ج صالح آباد
۸۷ موسسه سالمندان پدرابالفضل العباس خیریه بیهق نبش بیهق ۱۶
۸۸ موسسه سالمندان پدرابالفضل العباس خیریه بیهق نبش بیهق ۱۶
۸۹ موسسه سالمندان پدرابالفضل العباس خیریه بیهق نبش بیهق ۱۶
۹۰ موسسه سفیرگفتمان زبان انقلاب
۹۱ موسسه سفیرگفتمان زبان انقلاب
۹۲ موسسه ضریح آفتاب علمی فرهنگی م باغ ملی درمانگاه فرهنگیان ساب
۹۳ موسسه ضریح آفتاب علمی فرهنگی دورنگار م باغ ملی درمانگاه فرهنگیان ساب
۹۴ موسسه عارفه خیریه امیرکبیرولیعصر-۶جنب مسجدغف
۹۵ موسسه عرشیان بیهق خیریه امیرکبیر۲۰
۹۶ موسسه عطیه خیریه کوچه امیرکبیر
۹۷ موسسه علوم وفنون معین م دانشگاه
۹۸ موسسه غریب الغرباخیریه میدان مادرامیرمسع
۹۹ موسسه غریب الغرباخیریه میدان مادرامیرمسع
۱۰۰ موسسه غریب الغرباخیریه م ابومسلم
دانلود لیست موسسات شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *