صفحه اصلی / لیست شهرستان های استان خراسان رضوی / لیست سبزوار / لیست نیروی انتظامی شهرستان سبزوار

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد
 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

لیست نیروی انتظامی شهرستان سبزوار

لیست نیروی انتظامی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ نیروی انتظامی آگاهی ۴۴۲۲۷۶۶۲ دکترغنی
۲ نیروی انتظامی اسلحه ومهمات ۴۴۶۶۲۲۳۵ چ امیرکبیر
۳ نیروی انتظامی اطلاعات امنیتی ۴۴۲۲۵۰۳۰
۴ نیروی انتظامی اطلاعات امنیتی ۱۱۳
۵ نیروی انتظامی اطلاعات ناجا ۴۴۲۳۰۰۷۶ نواب صفوی
۶ نیروی انتظامی اماکن ۴۴۲۳۹۰۶۰ نواب صفوی
۷ نیروی انتظامی بازرسی ۴۴۲۳۷۳۱۴ راهنمایی
۸ نیروی انتظامی بازرسی ۴۴۴۱۹۲۷۰ بلوارتوحیدشهر
۹ نیروی انتظامی بازرسی ۴۴۶۶۸۸۹۱ کلانتری ۱۱شریعتی
۱۰ نیروی انتظامی پاسگاه رودآب ۴۵۵۲۳۳۸۳
۱۱ نیروی انتظامی پاسگاه زعفرانیه ۵۸۲۶۰۱۴۶ پاسگاه انتظامی زعفرانیه
۱۲ نیروی انتظامی پلیس +۱۰ ۴۴۲۶۲۵۵۹ عطاملکشمالی
۱۳ نیروی انتظامی پلیس +۱۰ ۴۴۲۹۹۱۰۰ اسدآبادی
۱۴ نیروی انتظامی پلیس +۱۰ ۴۴۲۹۹۳۰۰ اسدآبادی
۱۵ نیروی انتظامی پلیس +۱۰ ۴۴۲۹۹۲۰۰ اسدآبادی
۱۶ نیروی انتظامی پلیس +۱۰ ۴۴۲۶۲۵۷۰ عطاملکشمالی
۱۷ نیروی انتظامی پلیس +۱۰ ۴۴۴۴۹۹۶۹ کاشفی جنوبی
۱۸ نیروی انتظامی پلیس +۱۰ ۴۴۲۲۸۹۰۴ شریعتی
۱۹ نیروی انتظامی پلیس +۱۰خلافی ماشین ۳۰۰۰۵۱۵۱ سبزوار
۲۰ نیروی انتظامی پلیس ۱۱۰ازراه دور ۲۱۸۶۸۲۵ نواب صفوی
۲۱ نیروی انتظامی پلیس ۱۱۰رودآب ۴۵۵۲۳۸۳۲
۲۲ نیروی انتظامی پلیس راه ۴۴۲۶۴۵۳۵ ج تهران
۲۳ نیروی انتظامی پلیس راه ۴۴۲۶۴۴۴۷ ج تهران
۲۴ نیروی انتظامی تشخیص هویت ۴۴۲۳۷۳۱۵ نواب صفوی
۲۵ نیروی انتظامی تلفن گویا ۱۱۰ ستادنیروی انتظامی
۲۶ نیروی انتظامی تلفنخانه ۴۴۴۱۵۳۰۴ بل توحیدشهر
۲۷ نیروی انتظامی تلفنخانه ۴۴۴۱۵۳۰۳ بل توحیدشهر
۲۸ نیروی انتظامی تلفنخانه ۴۴۴۱۵۳۰۱ بل توحیدشهر
۲۹ نیروی انتظامی تلفنخانه ۴۴۴۱۵۳۰۲ بل توحیدشهر
۳۰ نیروی انتظامی تلفنخانه ۴۴۲۲۷۰۰۵ نواب صفوی
۳۱ نیروی انتظامی حفاظت اطلاعات ناجا ۴۴۲۲۴۱۱۱ م مادر
۳۲ نیروی انتظامی حفاظت اطلاعات ناجاتلفن گویا ۱۱۶
۳۳ نیروی انتظامی حوزه نظام وظیفه عمومی ۴۴۲۲۵۸۰۰ عطاملکشمالی
۳۴ نیروی انتظامی حوزه نظام وظیفه عمومی ۴۴۲۳۸۴۵۰ عطاملکشمالی
۳۵ نیروی انتظامی راهنمایی ورانندگی پارکینگ ۴۴۲۸۳۶۶۳ سربداران
۳۶ نیروی انتظامی راهنمایی ورانندگی پاسخگو ۴۴۲۲۵۰۴۰ راه قلعه نو
۳۷ نیروی انتظامی راهنمایی ورانندگی پلیس ۴۴۲۲۵۰۱۰ م شریعتی
۳۸ نیروی انتظامی راهنمایی ورانندگی رئیس ۴۴۲۲۶۰۴۰ راه قلعه نو
۳۹ نیروی انتظامی راهنمایی ورانندگی کیوسک راهور ۴۴۲۲۲۰۴۸ چ امامزاده
۴۰ نیروی انتظامی راهنمایی ورانندگی سبزوار ۴۴۲۴۵۰۴۰ م ۳۰هزارمتری خ راهنمایی اداره ر
۴۱ نیروی انتظامی راهنمایی ورانندگی سبزوار ۴۴۲۳۵۰۴۰ م ۳۰هزارمتری خ راهنمایی اداره ر
۴۲ نیروی انتظامی راهور ۴۴۲۳۳۱۶۰ نواب صفوی
۴۳ نیروی انتظامی رسیدگی به شکایات ازپلیس ۱۹۷
۴۴ نیروی انتظامی ستادامربه معروف ۴۴۶۵۴۷۸۴ پاسداران
۴۵ نیروی انتظامی ستادامربه معروف دبیرستاد ۴۴۲۳۷۰۷۷ کاشفی جنوبی طفوقانی پاساژالغد
۴۶ نیروی انتظامی عقیدتی سیاسی ۴۴۲۲۹۲۶۰ ستادقدیم خ نواب صفوی
۴۷ نیروی انتظامی عقیدتی سیاسی ۴۴۴۱۹۲۵۰ بلوارتوحیدشهر
۴۸ نیروی انتظامی فرمانده گروهان ۴۴۲۲۳۰۱۱ عطاملکشمالی
۴۹ نیروی انتظامی گزینش ۴۴۲۲۶۷۹۷ اسدآبادی
۵۰ نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق ۹۶۵۶
۵۱ نیروی انتظامی مبارزه باموادمخدر ۴۴۲۲۲۷۷۷ نواب صفوی
۵۲ نیروی انتظامی مبارزه باکالای قاچاق ۴۴۲۲۲۰۲۹ نواب صفوی
۵۳ نیروی انتظامی مرکزتعویض پلاک راهگشا ۴۴۲۹۷۶۲۲ راه قلعه نو۲۰متری نهضت
۵۴ نیروی انتظامی مرکزتعویض پلاک راهگشا۲ ۴۴۲۳۳۶۹۹ راه قلعه نو۲۰متری نهضت
۵۵ نیروی انتظامی معاونت آمادوپشتیبانی ۴۴۲۲۹۲۸۰ فلکه مادرکلانتری ۱۲
۵۶ نیروی انتظامی موتوری ۴۴۴۱۹۲۲۲ بل توحیدشهر
۵۷ نیروی انتظامی نیروی انتظامی ۴۴۲۲۷۴۴۰ نواب صفوی
۵۸ نیروی انتظامی نیروی انتظامی ۴۴۲۲۷۵۵۳ نواب صفوی
۵۹ نیروی انتظامی نیروی انتظامی ۴۴۲۳۲۱۱۰ م حکیم
۶۰ نیروی انتظامی نیروی انتظامی ۴۴۲۲۷۵۵۲ نواب صفوی
۶۱ نیروی انتظامی یگان امداد ۴۴۲۳۷۳۱۶ نواب صفوی
۶۲ نیروی انتظامی کلانتری ۱۱ ۲۱۸۶۹۵۷ بل شریعتی
۶۳ نیروی انتظامی کلانتری ۱۱ ۲۱۸۶۹۵۵ بل شریعتی
۶۴ نیروی انتظامی کلانتری ۱۲ ۴۴۲۲۳۰۱۲ م مادر
۶۵ نیروی انتظامی کلانتری ۱۲پاسخگو ۴۴۲۲۶۷۷۵ م مادر
۶۶ نیروی انتظامی کلانتری ۱۳ ۴۴۲۳۷۵۵۲ راه قلعه نو
۶۷ نیروی انتظامی کلانتری ۱۴ ۴۴۴۱۶۲۳۰ توحیدشهر
۶۸ نیروی انتظامی کلانتری ۱۴ ۴۴۴۱۱۷۱۵ توحیدشهر
۶۹ نیروی انتظامی کلانتری زعفرانیه ۵۸۶۱۶۲۶۴
۷۰ نیروی انتظامی کلانتری ششتمد ۴۴۷۲۳۲۴۰
۷۱ نیروی انتظامی کلانتری ششتمد ۴۴۷۲۳۶۸۸
۷۲ نیروی انتظامی کلانتری صدخرو ۴۵۹۲۳۴۲۲
۷۳ نیروی انتظامی کلانتری کاهک سبزوار ۴۲۲۴۴۴۱

 
آزمون وکالت آزمون سردفتری
 

 
مدیریت اجرایی MBA
 
مدیریت اجرایی DBA
 
دپارتمان زبان مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *