لیست سبزوار

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان سبزوار

Main1269.gif

لیست سنگبری و موزائیک شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سنگبری -موزائیک سازی اطمینان آیت اله طالقانی ۲ سنگبری -موزائیک سازی اطمینان امام رضا۱۰ ۳ سنگبری -موزائیک سازی البرز.سنگ کوبی .جوادمسکنی کیلومتر۴ج بردسکن ۴ سنگبری -موزائیک سازی امیرحیطه ای .محمود توحیدشهر ۵ ...

ادامه مطلب

لیست نیروی انتظامی شهرستان سبزوار

۱۹۲۷۰۴_۸۴۵

لیست نیروی انتظامی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ نیروی انتظامی آگاهی ۴۴۲۲۷۶۶۲ دکترغنی ۲ نیروی انتظامی اسلحه ومهمات ۴۴۶۶۲۲۳۵ چ امیرکبیر ۳ نیروی انتظامی اطلاعات امنیتی ۴۴۲۲۵۰۳۰ ۴ نیروی انتظامی اطلاعات امنیتی ۱۱۳ ۵ نیروی انتظامی اطلاعات ناجا ۴۴۲۳۰۰۷۶ نواب صفوی ...

ادامه مطلب

لیست بنیادهای پانزده خرداد شهرستان سبزوار

download (8)

لیست بنیادهای پانزده خرداد شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بنیاد۱۵خرداد دولت آبادی علیرضا ۲۴۵۳۳۳۲۸ دولت آباد ۲ بنیاد۱۵خرداد رباط جزی .حسین ۴۰۷۱ سلطان آباد ۳ بنیاد۱۵خرداد رباط جزی تقی ۴۰۸۲ سلطان آباد ۴ بنیاد۱۵خرداد رباط جزی حسن ۴۰۷۵ سلطان آباد ۵ ...

ادامه مطلب

لیست ادارات وابسته به اداره بازرگانی شهرستان سبزوار

۴۰۲۸_وزارت بازرگانی

لیست ادارات وابسته به اداره بازرگانی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره بازرگانی بازرسی ونظارت اصناف سبزوار ۴۴۲۲۰۵۷۷ کاشفی جنوبی ۴راه آتش نشانی ۲ اداره بازرگانی تلفنخانه ۴۴۶۵۲۰۰۸ علامه طباطبایی ۳ اداره بازرگانی تلفنخانه ۴۴۶۴۶۷۹۹ علامه طباطبایی ۴ اداره بازرگانی ریاست ...

ادامه مطلب

لیست ادارات کار و امور اجتماعی شهرستان سبزوار

IMAGE634285258749741250

لیست ادارات کار و امور اجتماعی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره کارواموراجتماعی اداره کار ۴۴۶۶۱۵۰۰ ۴۲متری انقلاب ۲ اداره کارواموراجتماعی اداره کار ۴۴۶۶۴۵۹۹ ۴۲متری انقلاب ۳ اداره کارواموراجتماعی اداره کاروتعاون ۴۴۴۴۰۷۷۰ م کارگرخ شهدا ۴ اداره کارواموراجتماعی بازرسی ۴۴۶۶۰۷۰۹ ۴۲متری ...

ادامه مطلب

لیست سیلوهای گندم شهرستان سبزوار

IMAGE634451955664723931

لیست سیلوهای گندم شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سیلوگندم سیلو ۴۴۶۴۶۸۰۰ طالقانی شمالی قبل چ امدادی ۲ سیلوگندم سیلو ۴۴۲۲۵۴۵۹ ابن یمین ۳ سیلوگندم سیلو.ریاست ۴۴۶۴۶۸۰۱ طالقانی شمالی قبل چ امدادی ۴ سیلوگندم سیلو.فنی ۴۴۶۴۶۶۹۲ طالقانی شمالی قبل چ امدادی ۵ ...

ادامه مطلب

لیست ادارات وابسته به اداره ثبت احوال و اسناد شهرستان سبزوار

png_cover

لیست ادارات وابسته به اداره ثبت احوال و اسناد شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره ثبت احوال واسناد احوال ۴۴۲۴۴۴۰۱ فیاض ۲ اداره ثبت احوال واسناد احوال ۴۴۲۴۱۴۱۱ فیاض ۳ اداره ثبت احوال واسناد احوال .رئیس .دورنگار ۴۴۲۴۱۴۱۰ فیاض ۴ اداره ...

ادامه مطلب

لیست کتابخانه های شهرستان سبزوار

لیست کتابخانه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کتابخانه بنت الهدی ۴۴۲۶۲۴۶۴ سهراب سهراب ۴ ۲ کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری ۴۴۴۴۲۹۹۶ م کارگر ۳ کتابخانه خانه زبان دیواندری محمدرضا ۴۴۲۴۵۹۴۳ افسرشمالی ۴ کتابخانه شریعتی دکتر ۴۴۴۴۳۲۰۰ کاشفی جنوبی ۵ کتابخانه شماره ...

ادامه مطلب

لیست کارگاههای شهرستان سبزوار

۱۳۹۱۰۹۰۲۰۰۰۱۱۶_PhotoL

لیست کارگاههای شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کارگاه اتاقسازی قزیحسن ۴۴۴۴۴۳۸۳ مدرس ۲ کارگاه اخلاص نیامحمد ۴۴۴۴۸۴۷۵ بل بوتان ۳ کارگاه اخلاصی نیامحمد ۴۴۴۴۸۸۸۳ بل بوتان گاز ۴ کارگاه برادران ابراهیم ۴۴۲۹۳۵۰۸ اسدآبادی ۵ کارگاه پارس ایزی اتاق سازی ۴۴۴۵۹۱۸۱ بل ...

ادامه مطلب

لیست نیروهای مصلح شهرستان سبزوار

IMAGE634838427180000000

لیست نیروهای مصلح شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ نیروهای مسلح سه گانه پایگاه هوایی سیزدهم شکاری ۴۴۴۱۹۵۸۸ غرب فرودگاه ۲ نیروهای مسلح سه گانه پایگاه هوایی سیزدهم شکاری سایت ۴۴۴۱۹۴۹۹ غرب فرودگاه

ادامه مطلب

لیست مکتب های شهرستان سبزوار

Thumbnail.ashx

لیست مکتب های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ مکتب فاطمه زهرا ۴۴۴۱۶۱۱۵ توحیدشهرمسجدالنبی ۲ مکتب فاطمیه ۴۴۴۴۰۷۲۲ رضوی شرقی ۳ مکتب نرجس ۴۴۲۹۳۱۲۲ اسدآبادی ۴ مکتب نرجس ۴۴۲۹۳۳۹۶ اسدآبادی

ادامه مطلب

لیست موسسات شهرستان سبزوار

IMG_4929

لیست موسسات شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ موسسه آبشارعاطفه هاخیریه مدرس ۲ موسسه آبشارعاطفه هاخیریه کاشفی جنوبی کمهدوی ۳ موسسه آبشارعاطفه هاخیریه مدرس ۴ موسسه آزادگان دانش سرا اسرارشمالی ۵ موسسه آل طه خیریه اسدآبادی جنب مدرسه کاشفی ۶ موسسه آل ...

ادامه مطلب

لیست گرمابه های شهرستان سبزوار

۸۱۳۹

لیست گرمابه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ گرمابه بقراط ۴۴۴۴۲۸۹۳ اسرار ۲ گرمابه بهار ۴۵۵۲۳۳۴۴ روداب خ رجایی ۳ گرمابه بهشت ۴۴۲۱۴۴۲۸ ۴۰متری ۴ گرمابه حافظ ۴۴۲۲۱۲۳۳ راه قلعه نو ۵ گرمابه زیبا ۴۴۲۶۳۱۵۵ عطاملک ۶ گرمابه شفق ۴۴۲۲۳۷۴۷ عطاملکشمالی ...

ادامه مطلب

لیست شرکت های رایانه ای شهرستان سبزوار

۳۴۸۶۷۹bc2048051663f792950b230240

لیست شرکت های رایانه ای شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ شرکتهای کامپیوتری ۱۱۵ م فاطمی ۲ شرکتهای کامپیوتری آپادانا کاشفی شمالی ۳ شرکتهای کامپیوتری آرتانت انقلاب ۴ شرکتهای کامپیوتری آریا م فرمانداری ابتدای خ قائم ۵ شرکتهای کامپیوتری اتمسفر بهارجنب هنرستان ...

ادامه مطلب

لیست شرکت های تعاونی شهرستان سبزوار

۵-۷-۱

لیست شرکت های تعاونی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ شرکتهای تعاونی آبرسانی اسرار ۲۴متری انقلاب ۲ شرکتهای تعاونی آستان قدس رضوی چ هوشناسی ۳ شرکتهای تعاونی آستان قدس رضوی چ هوشناسی ۴ شرکتهای تعاونی آستان قدس رضوی چ هوشناسی ۵ شرکتهای ...

ادامه مطلب

لیست ادارات شرکت نفت شهرستان سبزوار

naft_iran_20120316_2047397731

لیست ادارات شرکت نفت شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ شرکت نفت اداری ۴۰متری دوم ۲ شرکت نفت اداری بل شریعتی ۳ شرکت نفت اداری بل شریعتی ۴ شرکت نفت اداری بل شریعتی ۵ شرکت نفت اداری شرکت نفت ۶ شرکت نفت ...

ادامه مطلب

لیست سردخانه های شهرستان سبزوار

IMG15275364

لیست سردخانه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سردخانه آبتین ۴۴۳۴۳۴۵۱ استیر۰۵۷۱ج تهران مشهد ۲ سردخانه آبتین ۴۴۳۴۳۴۵۲ استیر۰۵۷۱ج تهران مشهد ۳ سردخانه کشتارگاه ۴۴۳۳۳۳۸۶ ج مسکن ۴ سردخانه کشتارگاه ابارشی ۴۴۳۴۳۴۶۱ استیر ۵ سردخانه کشتارگاه طیورابارشی استیر ۴۴۳۴۳۴۲۰

ادامه مطلب

لیست سپاه پاسداران شهرستان سبزوار

IMG21282060

لیست سپاه پاسداران شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۴۸۷۰۰ بل سپاه ۲ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۴۸۷۱۰ بل سپاه ۳ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۵۸۹۳۵ بل سپاه ۴ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۴۷۰۰۷ ج قدیم مشهد ۵ سپاه پاسداران ۷۴سلمان ۴۴۶۵۸۹۳۴ ...

ادامه مطلب

لیست دندانسازی ها و دندانپزشکی های شهرستان سبزوار

sci390

لیست دندانسازی ها و دندانپزشکی های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ دندانسازی اعتماد ۴۴۲۶۳۰۱۳ عطاملکجنوبی مقابل عطاملک۵ ۲ دندانسازی اعتمادی احمد ۴۴۲۶۳۳۸۸ عطاملکجنوبی ۳ دندانسازی امیری ۴۴۲۶۳۰۳۰ دروازه عراق جنب مسجدافتخاری ۴ دندانسازی براتی ۴۴۲۳۹۴۰۰ بیهق ککلاه فرنگی ۵ دندانسازی براتی ...

ادامه مطلب

لیست دفاتر خدمات مشترکین شهرستان سبزوار

لیست دفاتر خدمات مشترکین شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی ۴۴۷۲۳۹۹۰ ششتمد ۲ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی الهیاری ۴۴۲۴۲۷۶۰ چ ابن یمین جنب بانکرفاه مرکزی ۳ دفاترخدمات مشترکین خدمات ارتباطی الهیاری ۴۴۲۳۲۷۸۰ چ ابن یمین جنب بانکرفاه مرکزی ...

ادامه مطلب

لیست داروخانه های شهرستان سبزوار

۲۲۴۲۴۸۰۷۲۲۸۳۷۷۲۵۵۲۹۱

۱۱ داروخانه حجی زاده بیهق ۱۲ داروخانه خالصی بتول کاشفی شمالی ۱۳ داروخانه دامپزشکی آقایان م نقابشک ۱۴ داروخانه دامپزشکی ثنایی فرمصطفی کاشفی جنوبی ۱۵ داروخانه دامپزشکی عراقی ابوسعید ۱۶ داروخانه دامپزشکی غلامی ابوسعید ۱۷ داروخانه دامپزشکی مایه کوبی ولیعصرکوشکی بل آزادگان بین آزادگان ۷و۹ ۱۸ داروخانه دامپزشکی واعظنیا ابوسعید ...

ادامه مطلب

لیست چاپخانه ها و لیتوگرافی های شهرستان سبزوار

۲۵۴

لیست چاپخانه ها و لیتوگرافی های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک آرایه چاپ وتکثیر ۴۴۲۴۰۷۳۰ ۴۲متری انقلاب فل نجارآباد ۲ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک ارژنگ چاپ وتکثیر ۴۴۴۱۲۲۱۵ ۹۹ساله هاساختما ۳ چاپخانه -لیتوگرافی -زینک ارغوان جاپ وتکثیر ۴۴۲۲۵۳۷۳ م ...

ادامه مطلب

لیست جرثقیل شهرستان سبزوار

۱۳۴۸۶۴۰۸۵۷۹۶۰۸

لیست جرثقیل شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ جرثقیل آریارحمانی ۴۴۲۱۶۶۳۵ ج مشهد ۲ جرثقیل بلالی محسن ۴۴۴۴۸۰۲۰ بل سربداران ۳ جرثقیل پیام کوثری ۴۴۶۴۶۷۹۴ بل شهربانی ۴ جرثقیل پیام کوثری ۴۴۶۵۳۶۸۵ بل شهربانی ۵ جرثقیل تشکری ۴۴۴۴۶۸۸۸ بل سربداران ۶ جرثقیل ...

ادامه مطلب

لیست تعمیرگاه های شهرستان سبزوار

index

لیست تعمیرگاه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ تعمیرگاه آثاری کاظم مدرس ۲ تعمیرگاه آیفون تصویری الکتروپیک سبزوار ۳ تعمیرگاه اخلاص ۳۰متری هویزه ۴ تعمیرگاه اخلاص ۳۰متری هویزه ۵ تعمیرگاه اخلاص ضلع جنوبی فلکه بیضی ۶ تعمیرگاه اخلاص ضلع جنوبی فلکه ...

ادامه مطلب

لیست ادارات تعزیرات حکومتی شهرستان سبزوار

۱۴۰۰۲۰

لیست ادارات تعزیرات حکومتی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ تعزیرات حکومتی مبارزه باگران فروشی ۱۲۴ علامه طباطبایی ۲ تعزیرات حکومتی مبارزه باگران فروشی ۴۴۶۶۴۱۹۰ علامه طباطبایی

ادامه مطلب

لیست تربیت بدنی ها و باشگاههای شهرستان سبزوار

Sport

لیست تربیت بدنی ها و باشگاههای شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرارمغان خشنود ۲۰م کاوه ۲ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرارکیده چهارسونالوکس ۳ تربیت بدنی هیئت   باشگاه استخرسیمرغ هویزه ۴۴ ۴ تربیت بدنی هیئت ...

ادامه مطلب

لیست ادارات بهداشت و بهداری شهرستان سبزوار

۸۱۱۱۶۱۱۸-۵۶۱۴۶۹۹

لیست ادارات بهداشت و بهداری شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بهداشت -بهداری انباردارو بل سپاه جنب شکاربانی ۲ بهداشت -بهداری انباردارو بل سپاه جنب شکاربانی ۳ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ چ امداد ۴ بهداشت -بهداری اورژانس ۱۱۵ م ۷تیر ۵ بهداشت ...

ادامه مطلب

لیست بنیادهای شهرستان سبزوار

images

لیست بنیادهای شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بنیاد تچر املاک ۴۴۲۳۰۲۰۶-۷ اسدآبادی-نبش اسدآبادی۲۳/۱ ۲ بنیاد جاجرمی و شرکا کامیون ۴۴۲۰۲۰۴۰-۸ کمربندی-ابتدای ورودی شهرک فرودگاه ۳ بنیاد سالمندان مادربنیادخیریه ۴۴۲۳۸۸۰۲ کاشفی شمالی ۴ بنیاد سالمندان مادربنیادخیریه ۴۴۲۳۸۸۰۱ کاشفی شمالی ۵ بنیاد مستضعفان ...

ادامه مطلب

لیست بنگاه های معاملات املاک و اتومبیل شهرستان سبزوار

image

لیست بنگاه های معاملات املاک و اتومبیل شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بنگاه معاملات املاک -اتومبیل آرادبوستانی املاک ۱۳آبان ۲ بنگاه معاملات املاک -اتومبیل آرین املاک امیرکبیر۳۵ ۳ بنگاه معاملات املاک -اتومبیل آزادگان حاج شمسایی چهل متری دوم ۴ بنگاه معاملات ...

ادامه مطلب

لیست بانک های شهرستان سبزوار

logo_bank-reklamco.com_

لیست بانک های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ بانک آینده بیهق غربی روبروی سرای مختاری ۲ بانک آینده  کد۴۰۶۴ بیهق غربی روبروی سرای مختاری ۳ بانک آینده  کد۴۰۶۴ بیهق غربی روبروی سرای مختاری ۴ بانک آینده  کد۴۰۶۴ بیهق غربی روبروی سرای ...

ادامه مطلب

لیست انجمن های شهرستان سبزوار

۳۶

لیست انجمن های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ انجمن اسلامی بانوان  هیئت دارالعلم قرآن ۴۴۲۳۹۷۲۸ نواب صفوی کبیمارستان حشمتیه ۲ انجمن حمایت از بیماریهای خاص ۴۴۴۱۹۵۰۸ ابتدای جاده اسفراین ۳ انجمن حمایت ازبیماریهای خاص  خیریه ۴۴۲۲۹۰۸۸ اول جاده اسفراین رو ۴ ...

ادامه مطلب

لیست فروشگاههای الکتریکی شهرستان سبزوار

alborzsel_7925_2

لیست فروشگاههای الکتریکی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ الکتریکی آریا.علیزاده اسرارجنوبی جنب اسرار۲۲ ۲ الکتریکی ابارشی .علی اصغر عطاملکشمالی ۳ الکتریکی احسان ریوندی توحیدشهرعلامه جعفری ۴ الکتریکی ادیسون .شهرآبادی امیرمسعودجنوبی ۵ الکتریکی الکتریکی هویزه ۱ ۶ الکتریکی امین فضائلی پور.حسین نبش کوشک۱۹ ...

ادامه مطلب

لیست ادارات وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سبزوار

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

لیست ادارات وابسته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره فرهنگ وارشاداسلامی خانه فرهنگ دیجیتال ۴۴۴۱۶۱۲۰ توحیدشهرب -۷جنب مخابرات ۲ اداره فرهنگ وارشاداسلامی شاهزاده یحیی ۴۴۴۴۳۵۴۴ حمام حکیم ۳ اداره فرهنگ وارشاداسلامی مجتمع فرهنگی هنری فرهنگ ...

ادامه مطلب

لیست ادارات مربوط به اداره اقتصاد و دارایی در سبزوار

۸۱۴۱۱۶۵۴-۶۱۱۷۸۲۶

لیست ادارات مربوط به اداره اقتصاد و دارایی در سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۵ عطاملکشمالی ۲ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۶ عطاملکشمالی ۳ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۳ عطاملکشمالی ۴ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی ۴۴۲۴۰۱۵۴ عطاملکشمالی ۵ اداره اقتصادودارایی امورمالیاتی .معاونت ...

ادامه مطلب

لیست اتحادیه های شهرستان سبزوار

jobs_NH

لیست اتحادیه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ اتحادیه آرایشگاه زنانه سبزوار ۲ اتحادیه آرایشگران .زنانه مدرس بسمت رضوی جنب اداره بیم ۳ اتحادیه آرایشگران .مردانه نواب صفوی ۴ اتحادیه آرایشگران .مردانه نواب روبروی نیروی انتظامی ۵ اتحادیه آلومینیوم کاران طالقانی ...

ادامه مطلب

لیست مراکز مربوط به آستان قدس شهرستان سبزوار

۱۴۱۷۶۲۶۹۶۳۱۹۷۱۱۳

لیست مراکز مربوط به آستان قدس شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام ۴۴۶۷۰۱۷۲ پارک شهدای گمنام ۲ آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام ۴۴۶۷۰۱۷۶ پارک شهدای گمنام ۳ آستان قدس مجتمع فرهنگی وکتابخانه امام ۴۴۶۷۰۱۷۵ پارک ...

ادامه مطلب

لیست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار

lab

لیست آزمایشگاه های شهرستان سبزوار – نام – تلفن -آدرس اتحادیه نام تلفن آدرس آزمایشگاه ابراهیمی ۴۴۲۴۴۰۶۶ اسدآبادی آزمایشگاه بتن خاک توان پویا ۴۴۲۹۷۶۲۵ آزمایشگاه پارس ابن سینا ۴۴۲۳۴۸۵۷ کاشفی شمالی آزمایشگاه پارسیان ۴۴۲۲۳۲۶۹ آزمایشگاه توان پویا.مهندسی بتن وخاک ۴۴۴۱۶۷۵۰ توحیدشهر آزمایشگاه حسابی .مرکزی ۴۴۶۴۳۴۳۴ م لاله آزمایشگاه رازی ۴۴۲۳۵۱۴۰ ...

ادامه مطلب

لیست کالاهای پزشکی شهرستان سبزوار

_eq15

لیست کالاهای پزشکی شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ کالای پزشکی آریودنت ۴۴۶۶۰۰۱۰ رازی بسمت بیمارستان امداد ۲ کالای پزشکی پارس آزما ۴۴۲۲۲۳۷۶ فرمانداری ۳ کالای پزشکی پارس آزما ۴۴۲۲۴۴۵۲ فرمانداری ۴ کالای پزشکی پارس آزماجلالی فر ۴۴۲۲۵۹۴۶ قائم ۵ کالای پزشکی ...

ادامه مطلب

لیست مراکز شهرستان سبزوار

fdasdfasfasdf

لیست مراکز شهرستان سبزوار – نام – تلفن – آدرس ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس ۱ مرکز آموزش از راه دور طهورا اسدآبادی ۲ مرکز آموزش ازراه دوراسوه م حکیم سبزواری جنب تالارفرهنگی ۳ مرکز آموزش ازراه دوراسوه اسدآبادی ۴ مرکز آموزش ازراه دوراسوه اسدآبادی ۵ مرکز آموزش ازراه دورپیام ...

ادامه مطلب